Blog posts

Ilovecarnivall – Entèvyou Anoko (Dame Du Show)

Ilovecarnivall – Entèvyou Anoko (Dame Du Show)

Interviews

Twazyèm prezantasyon nan seri pwomosyon ‘Ilovecarnival’ ap fè nan Wayom Ini se intwodwi ‘Dame du Show’. Si ou vle tande bon soca, zouk, konpa, afrobeats, dancehall, house ak R&B nan menm fèt la, fòk ou ale nan pwogram ‘Dame du show’; Pa gen manti nan sa! Men jan ekip ‘Dame du Show’ a fonksyone rete yon mistè pou mwen. Mwen konnen gen kèk franse nan ekip ki abitye òganize aktivite nan de kilti diferan. Mwen gen anpil lanmou sou kè mwen pou Anoko men mwen pa ka di ke mwen konnen kijan moun nan ekip la travay ak kisa objektif yo ye. Mwen te chita ak tout manm Anoko yo, epi mwen te pale k Anushka avan selebrasyon 7èm (setyèm) anivèsè djaz la pou mwen te aprann plis de yo.

img_4553

Kijan nou te komanse ak ‘Dame du Show’? Nou se kat fi ki soti kat kote diferan. ‘Cinderella’ ki se yon DJ ak Anushka se 2 sè ki soti Sri Lanka ak Ostrali men yo te grandi toupatou nan mond lan, pa egzanp nan yon peyi tankou Bèljik. Mwen, mwen mwate Afriken, mwatye Ris. Nadia se yon maroken ki fèt ak grandi nan peyi Lafrans. Men nou tout gen yon bagay ki ini nou ki se mizik. Mwen t’al inivèsite ak Cinderella epi lekòl primè ak Nadia. Sa vle di ke mwen konnen yo depi lontan. Lè nou tout rankontre nan Lond, nou te reyalize ke nou te bezwen al viv nan kèk lòt peyi pou nou te ka tande lòt mizik ke nou renmen. Nou gen anpil fanatik nan Karayib frankofòn la, se sa’k fe nou gen anpil zanmi ki pale franse ki soti nan Karayib la oubyen an Afrik. Nou renmen zouk ak bouyon[1] e nou pat ka jwenn yo okenn lòt kote ke la. Paske nou te deja gen yon DJ nou te vin deside pou nou komanse yon nouvo pwojè, epi wè kijan sa ap mache. Nou te gen anpil chans paske nou te byen ak youn nan pi gwo Dj ki popilè anpil Lafrans ak nan Antiy yo ki rele Dj Jairo. Non ‘Dame du Show’ la sòti de yon blag ke mwen te fè ak Nadia men li gen de siyifikasyon. Premye a: Fi ki bay plezi nan nwit, men gen yon siyifikasyon oubyen anko yon pwovèb franse ke nou te kon di anpil: ‘Pale cho’; Te gen moun ki te konn rele nou konsa. Men bagay sa pase kounye a. ‘Dame du Show’ ap fonksyone depi sèt lanne. Lè nou te fenk kòmanse, yo te plis konnen nou nan kominote antiyèz la paske se yo ki te plis konprann sa nou tap eseye fè a.

Eske chak manb gen pwòp travay pa yo? Wi. Nou fè tout planifikasyon yo ansanm, men chèche lokal ak pale ak manajè yo se wòl pa mwen. Se mwen ki pi aktif sou rezo sosyal yo, kifè ke sa vin tounen responsablite’m mwen tou. Wòl Anushka limenm se gade kisa nap bezwen pou sware nap òganize a, bagay nap fè kado ak ki dekorasyon kap pi bon. Cinderella okipe li de fè pwomosyon ak jwe wòl relasyon piblik paske li deja travay nan radyo. Dj Alitwist ki se yon ‘designer’[2] ki travay avek nou; se li ki fè tout materyel vizyèl ak tout flyers[3] nou yo. Nou toujou deside ansanm pou tout bagay men se mwen ki pran desizyon final la, men nou toujou vote pou nou konnen kisa nap fè.

img_4556 img_4548

Konbyen fwa pandan yon ane nou òganize pwogram? Kat a senk fwa pa an nan Wayon Ini, twa fwa  pa an Lafrans. Men nou pa jwe anpil anko paske nou vle bay bon pèfòmans epi nou pa vle moun yo bouke avek nou. Piblik la ka dezenterese fasil si yo jwenn sa nou gen pou ofri yo a tout tan.

Eske nou genyen Dj pa nou? Nou gen de DJ avèk nou: Alitwist ak Cinderella ki se DJ gwoup la. Yo fè wotasyon de tanzantan. Dèfwa nou gen Dj Jairo ki soti Pari epi nou toujou eseye jwenn yon Dj lokal nan Lond.

Ki kalite moun nou vise?  Piblik nou se moun ki apresye tout kalite mizik, espesyalman mizik ki gen enfliyans Karayib la ak Afrik. Laj moun yo varye ant ven-senk a senkan-senk an. Yo renmen anpil varyete mizikal. Chak fwa nou fè yon aktivite, nou toujou di ke se pwogram ki te pi bon nan vil la. Moun yo toujou ankouraje nou fè plis pwogram e yo panse ke nou ka fè anpil siksè, men mwen pito kite bagay yo jan yo ye a, paske mwen vle kenbe kalite sa nou bay la rete wo. Pou kounye a, nou tout gen travay karyè. Nou travay chak jou nevè pou senkè, men nou renmen plezi ak fè pwomosyon.

img_4549 img_4552

Kisa ki pi enpòtan pou nou nan ‘Dame du Show’?  Pou mwen se satisfaksyon nou jwen apre lè nou pran swen fanatik yo. Nou sou beton an depi lontan. Pa egzanp nan mwa Jwen, mwen ka konnen dat fèt yon fanatik, nou ka deside rezève yon tab pou li gratis, achte yon gato ke yap renmen. Nou pran swen fanatik yo byen epi mwen vle yo vin amize yo. Nou rete konekte ak fanatik yo, ki fè nou ka pran swen yo byen konsa. Mwen konnen nou paka fè sa pou tout moun, paske nou pa gen yon pil ak yon pakèt moun kap travay avèk nou… Epi menm lè nou te genyen’l li patap posib. Ekip nou an konsantre sou fanatik k’ap mache avèk nou depi lontan. Nenpòt moun ka rantre an kontak avèk manb ekip la epi nap fè tout posib nou pou moun nan amize li. Anushka: Nan ‘Dame du Show’ nou santi ke nou gen obligasyon pou nou fè kè tout moun kontan, paske moun sa yo ap depanse kòb yo nan djaz la. Lond se yon gwo vil e nou apresye sa anpil lè yon moun chwazi vin nan aktivit nou ògazine yo. Jan nou resevwa moun yo enpòtan anpil pou nou. Nou vle pou tout moun santi yo se wa. Nou byen resevwa ou, nou ba’w bagay gratis. Nou asire nou ke w’ap amize ou.

Kijan nou chwazi lokal pou aktivite nou yo? Nou chwazi lokal, Dokorasyon a pati de Dj kap jwe a ak sezon ane ak espas la. Men nou toujou pote bèl anbyans. Nou toujou goumen pou nou fè aktivite nan Lond paske ou konnen nou se fanm, nou toujou ap panse ak sekirite. Apre sa nou gad si nou ka travay ak responsab yo. Kote ki jwe mizik popilè, toujou gen posiblite pou gen pwoblem, men nou toujou pale ak responsab yo pou nou asire yo ke tout bagay ap byen pase.

img_4546 img_4554

Mwen gen enpresyon ke ekip ou a se sèl ekip ki gen fi sèlman ladan’l nan Lond. Eske bagay yo difisil konsa? Bagay yo pat fasil dutou, m’pap ba’w manti. Anyen pa fasil nan lavi a. Gen moun ki di: ‘Eske li pran bagay sa a, o serye? Eske lap janm gen mennaj ak fè pitit epi bliye afè biznis sa a?’. Anpil moun di si m’te yon gason, biznis la tap mache plis, men m’pap mete yon gason kanpe devan biznis la jis pou nou ka vann plis tikè. Mwen pito fè plis efò.

Eske ou fè fas ak konpetiyon ak lòt pwomotè tankou nou?  Nou fè fas ak konpetisyon deja men nou diferan de tout moun e te gen anpil moun ki pat panse nou patap rive kote nou ye jodi a. Sa nou fè ki ede nou se mande lot gwoup yo kilè yap fè aktivite pa yo an avans paske mwen pa vle òganize pa’m yo nan menm dat avèk yo epi mwen pa vle yo panse ke map agase yo. Men nou pa gen menm objektif epi nou pa jwe menm kalite mizik. Piblik nou pa menm. Nou konn sa nap fè.

‘Dame Du Show’ ap fonksyone depi setan. Ki sekrè nou? Ekip nou an fè anpil inovasyon epi toujou analize sa ki la deja ak sa ki nouvo. Epi nou telman gen bon relasyon ak fanatik nou yo. Nou tande sa yo di pou nou amelyore bagay yo. Nòmalman nou gen ant twa-san a kat-san moun men yo toujou an ti gwoup. Si pa egzanp gen yon gwoup 10 moun, mwen pale ak youn nan yo omwens epi moun sa a, pale ak rès gwoup la pou mwen.

img_4545 img_4555

 Ki Diferans ki genyen lè wap fe pwomosyon nan Wayom Ini ak lè wap fe Pwomosyon Lafrans? Li diferan anpil. Pa egzanp gen de Dj ou pran Lafrans kap mennen sèt-san moun nan pwogram nan san grate tèt. Lafrans toujou gen plis moun ki vini nan pwogram nou yo. Nan Wayom Ini moun yo pa vreman mache dèyè Dj yo. Petèt ke se sèl Dj Ryan pami tout Dj nan karayib la ki fè anpil moun nan pwogram yo. Nan Wayom Ini moun yo ale yon kote paske yo konn mou ka la yo. Yo pi renmen ale nan pwogram kote yo konnen moun. Franse yo pi alèz ale yon kote ke yo pa konnen. Sa pap deranje yo ale yon kote ke yo pa abitye ale, men franse yo egzijan anpil. Franse yo tande anpil varyete mizik; epi mizik ki nan lòt lang tou. Yo pi alèz nan eseye nouvo bagay. Men si ou soti nan yon peyi kote yo pale angle, ou pap bezwen fè anpil efò pou amize ou si mizik la nan lang ou. Li pa fasil pou ou jwenn yon moun ki soti nan peyi ki pale angle renmen tande mizik tankou zouk ak reggaeton.

 Kijan ou fè konnen ke ‘Dame du Show’ fè siksè? Lè moun yo pa vle al lakay yo lè pwogram fini; Lè yo limen tou limyè epi moun yo gade’m dwòl paske mwen pral kanpe mizik la. Menm skirite yo konn fè ti fache lè yo wè ke menm apre mizik la gentan kanpe depi 20 minit, moun yo toujou la. Sekirite yo ap di nou, fòk nou bay lokal la… men moun yo pa vle ale; Epi lè moun yo ap mande Dj yo pou yo jwe yon dènye mizik… Lè sa a, mwen konnen ke tout bagay byen pase.

 Ki kote ou wè ‘Dame du Show’ prale? Sa nou vle fè se fè plis kolaborasyon paske nou vin tounen yon pon ant yon pakèt kilti ki diferan. Anpil moun ki Lafrans ta renmen vin nan pwogram nou nan Lond poutèt sa nap ak fè aranjman pou yo ka vwayaje vin Lond. Men nou gen anpil bagay nap planifye.

 img_4553 img_4557

Bagay ke yo travay sou li anpil nan ‘Dame du Show’ se kijan yo resevwa piblik la, ak bay moun ki nan pwogram nan bon sèvis paske yo vle ke tout moun amize yo, soti nan lokal yo chwazi pou fèt la, pase nan kijan yo akeyi moun ki vini yo ak varyete mizik ke Dj yo ap jwe a. Jan Anushka di’l la, yo vle ke anbyans la sanble yon gwo fèt anndan kay. Yo bay piblik la bon sèvis, yo pran swen yo byen. Yo kreye yon bèl anbyans mizikal kote moun ka vin tande mizik ki soti nan peyi yo, ke yo pa jwenn anpil nan Wayom Ini; Tout bagay sa yo se fòs ‘Dame du Show’.

 Apre mwen fin fè entèvyou sa a, mwen vin gen plis respè ak admirasyon pou ‘Dame du Show’. Gwoup fanm sa a, fè anpil siksè nan yon domenn kote se gason ki gen plis fòs espesyalman nan de kilti diferan. Yo saj anpil, yo pa fè anpil bri men yo gen anpil siksè nan sa yap fè a. Avèk ti touch pèsonèl ke Dj Cinderella ak Dj Alitwist pote lè yap jwe mizik ki sòti nan yon pakèt kilti ki diferan, pwogram yo fè yo toujou byen pase paske yo konekte ak piblik la. Mwen paka tann pou mwen ale nan pwogram ‘Dame du Show’ Anko

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *